etiske-regler-bedemand-uddannet-viborg.jpg

Etiske regler

Etiske regler med kommentarer (bekendtgørelse) som er gældende for medlemmer af Danske Bedemænd.

Som medlem af Danske Bedemænd er man indforstået med at respektere og efterleve følgende:

1. En høj professionel bevidsthed baseret på en loyal indsats overfor de pårørende. Kommentarer: Bedemanden har pligt til at varetage de pårørendes interesser og yde den bedst mulige vejledning og service.

2. En oprigtig respekt for enhver families religion og traditioner.

3. De pårørende skal være absolut frit stillet i deres valg af bedemand. Kommentarer: Et medlem eller medlemmets ansatte, må ikke under nogen form opsøge begravelsesordrer, eller give belønning for anbefaling.

4. De pårørende har ret til uopfordret at få orientering om de forventede begravelsesomkostninger. Kommentarer: Der henvises til aftale med Forbrugerstyrelsen om prisinformationspligt, herunder bl.a., at udlæg skal dokumenteres med bilag. De pårørende skal kontaktes ved væsentlige ændringer.

5. Overholde en ukrænkelig respekt for den professionelle tavshedspligt omkring betroede oplysninger.

6. Ærlighed og præcision i udøvelsen af deres pligter.

7. Omhyggelig overholdelse af al lovgivning, dekreter og alle regler vedrørende erhvervet, både nationalt og internationalt.

8. Markedsføring forudsættes at være objektiv, ærlig og passende. Kommentarer: Markedsføringen skal være i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

De trykte forretningsannoncer skal altid indeholde firmanavn, indehavers navn, adresse, telefonnummer og hvis muligt brancheforeningens bomærke. Anføres privattelefonnummer i annoncer, skal det tydeligt fremgå, at det er et privatnummer.

Der henstilles til ikke at anvende priser i annoncer, fordi det kan virkevildledende.

Det er ikke tilladt at annoncere med gratis-ydelser.

Annoncen må ikke kunne give det indtryk, at der drives virksomhed på et sted, hvor det ikke er muligt at henvende sig med henblik på ordning af en begravelse/bisættelse.

Åbningstiden skal svare til sædvanlig åbningstid for begravelsesforretninger i området, og iøvrigt passe til det lokale miljø.

Det skal af skiltning ved forretningsstedet fremgå, hvordan man træffes.

9. Løbende indsats for at bringe den professionelle viden på et højere niveau. Kommentarer: Det forventes, at medlemmerne til stadighed deltager i de kurser og tilbud om fagrelevante foredrag, der tilbydes i brancheforeningens regi.

Medlemmet har ansvaret for, at ansatte gennemfører de kursusmoduler, der er relevante for den ansattes arbejdsområder.

10. Loyalitet i forhold til kolleger både nationalt og internationalt. Kommentarer: Der henvises til brancheforeningens formålsparagraf, der lyder således: Brancheforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser, bidrage til medlemmernes dygtiggørelse, kræve en høj standard i udøvelsen af erhvervet samt virke for et godt fagligt samarbejde indenfor brancheforeningens område.

For at sikre, at brancheforeningens formålsparagraf i videst muligt omfang overholdes, skal der ved salg af forretning arbejdes for at bevare forretningen i brancheforeningens regi. Medlemmerne opfordres derfor til at udbyde forretningerne til salg indenfor medlemskredsen.

Medlemmer og ansatte må ikke komme med udtalelser eller på anden vis optræde på en måde, som fører til berettiget kritik af dem selv eller deres branche.

11. Ethvert medlem af EFFS (Danske Bedemænd) forventes altid at have i sin bevidsthed, at han skal medvirke til at forbedre begravelsesbranchens omdømme. En overtrædelse af ovennævnte regler kan få følgende konsekvenser: Medlemmer, der - indenfor prøveperioden - overtræder de etiske regler, kan blive afvist, efter reglerne i vedtægternes § 3.1.3.

Optagede medlemmer, der overtræder de etiske regler, kan blive indstillet til eksklusion efter reglerne i vedtægternes § 11.

Vedtaget på brancheforeningens generalforsamling 1997. Ajourført 1999.

Konkurrencestyrelsen

»Familien bestemmer hvilke leverandører, der skal levere eksempelvis gravsten, blomster, avisannoncer og lignende. Formidler vi leverancen modtager vi ofte, men ikke altid, en provision fra leverandøren for at formidle aftalen«.

×